Posturi disponibile ( prioritate la angajare au membri cooperatori )

 • Colaborator montaj uși automate
 • Lucrător comercial
 • Casier magazin
 • Șef magazin
 • Secretariat

Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții în cadrul Cooperativei Dacia Unită

Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de adeverință medicală;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute pentru funcția respectivă;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere, dacă este cazul;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;
 9. este recomandat să informeze conducerea Cooperativei, dacă este implicat/ă într-un proces civil sau penal aflat pe rol;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcție sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
 11. Astfel, este necesar să completați următoarele rubrici :

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

 1. abilitățile de comunicare;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. abilitățile impuse de funcție;
 4. motivația candidatului;
 5. comportamentul în diverse situații.

Pentru funcțiile de conducere planul de interviu include și elemente referitoare la: capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decizional; capacitatea de coordonare a echipei.

Interviul se susține, de regulă, la data și ora stabilite de comun acord.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Întrebările și răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează de secretarul comisiei de concurs. Înregistrarea interviului se păstrează, în condițiile legii, timp de minimum un an de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

Candidații admiși în urma interviului depun dosarul de angajare sau colaborare pe email: secretariat@daciaunita.ro , care va conține în mod obligatoriu:

 • cerere de înscriere sau cerere de intenție pentru postul dorit;
 • curricullum vitae;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției ;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații suplimentare sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului.

Rezultatul concursului se comunica de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” celor admiși sau acceptați pentru proba de lucru.